اخبار روز 1396/11/1
ایفای نقشی پر رنگ تر از سوی سمن ها بویژه سمن های حوزه سلامت ایفای نقشی پر رنگ تر از سوی سمن ها بویژه سمن های حوزه سلامت دکتر جمالی، نگاه ویژه دولت را بستری مناسب برای توسعه مشارکت مردم در حوزه سلامت دانست