اخبار روز 1396/10/19
برگزاری کارگاه تربیت جنسی اطفال، ویژه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برگزاری کارگاه تربیت جنسی اطفال، ویژه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها کارگاه تربیت جنسی اطفال با رویکردی علمی و ارائه راهکارهای عملی در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد
بررسی حضور در جشنواره ی فرهنگی سیمرغ و برنامه ی عملیاتی فرهنگی چهارساله ی دانشگاه بررسی حضور در جشنواره ی فرهنگی سیمرغ و برنامه ی عملیاتی فرهنگی چهارساله ی دانشگاه جلسه ی رابطین و مسئولین فرهنگی دانشگاه با حضور دکتر باقرزاده، مدیر امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد