اخبار روز 1396/10/17
برگزاری  جلسه‌ی ویرایش و تائید پروپوزال پروژه تکامل اطفال (ECD (Early Childhood Development برگزاری جلسه‌ی ویرایش و تائید پروپوزال پروژه تکامل اطفال (ECD (Early Childhood Development جلسه ی ویرایش و تائید طرح پروپوزال پروژه تکامل اطفال با حضور مشاور عالی معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد
برگزاری اولین نشست کمیته علمی همایش نان سالم برگزاری اولین نشست کمیته علمی همایش نان سالم معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان اولین نشست کمیته ی علمی همایش نان سالم بود