اخبار روز 1396/10/10
برگزاری کمیته ی انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با شرع مقدس برگزاری کمیته ی انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با شرع مقدس جلسه ی کمیته ی انطباق، با حضور اکثریت اعضا در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد
گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی سومین جلسه ی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد