اخبار روز 1396/9/29
برگزاری کارگاه موازنه نقش های خانوادگی- شغلی زنان برگزاری کارگاه موازنه نقش های خانوادگی- شغلی زنان کارگاه ویژه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با حضور دکتر قاسم پور برگزار شد