اخبار روز 1396/9/28
برگزاری پنجمین جلسه‌ی پیگیری پروژه تکامل اطفال ECD (Early Childhood Development ) برگزاری پنجمین جلسه‌ی پیگیری پروژه تکامل اطفال ECD (Early Childhood Development ) معاونت بهداشت میزبان پنجمین جلسه ی پیگیری پروژه ی تکامل اطفال دانشگاه بود
برگزاری اولین جلسه‌ی هماهنگی همایش نان سالم در وزارت بهداشت برگزاری اولین جلسه‌ی هماهنگی همایش نان سالم در وزارت بهداشت معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه به دستور وزیر محترم بهداشت، همایش نان سالم را برگزار می کند