اخبار روز 1396/9/20
برگزاری اولین جلسه ی کانون فعالیت های جهادی دانشگاهیان در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری اولین جلسه ی کانون فعالیت های جهادی دانشگاهیان در محل معاونت اجتماعی فرهنگی اولین جلسه کانون فعالیت های جهادی با حضور اکثریت اعضاء از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد