اخبار روز 1396/9/19
تشکیل جلسه ی شورای فرهنگی با حضور ریاست محترم دانشگاه تشکیل جلسه ی شورای فرهنگی با حضور ریاست محترم دانشگاه جلسه ی شورای فرهنگی با حضور اکثریت اعضاء و دکتر کریمی، ریاست محترم دانشگاه برگزار شد