اخبار روز 1396/9/12
برگزاری جلسه ی ستادهای امربه‌معروف و نهی از منکر و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز برگزاری جلسه ی ستادهای امربه‌معروف و نهی از منکر و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، جلسه ی ستادهای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر را برگزار کرد
روز جهانی معلولان روز جهانی معلولان طی دو جنگ جهانی اول و دوم، با نام پیشرفت اراضی و توسعه اقلیمها، سرنوشت انسانهایی که در یک قلمرو سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می زیستند....