اخبار روز 1396/8/23
برگزاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران چهارمین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء در سال 1396، با بررسی پرونده های ارتقاء و مجوز کارگاه های فرهنگی برگزار شد
حکم انتصاب آقای حسن برکتی به سمت مدیر مؤلفه های مؤثر بر سلامت معاونت اجتماعی فرهنگی حکم انتصاب آقای حسن برکتی به سمت مدیر مؤلفه های مؤثر بر سلامت معاونت اجتماعی فرهنگی دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، در حکمی آقای حسن برکتی را به سمت مدیر مؤلفه های مؤثر بر سلامت معاونت اجتماعی فرهنگی منصوب کرد