اخبار روز 1396/6/19
تمدید مهلت مسابقه اینترنتی غدیر 96 تمدید مهلت مسابقه اینترنتی غدیر 96 باتوجه به حضور گشترده شرکت کنندگان در مسابقه اینترنتی غدیر 96 مهلت این مسابقه تمدید گردید