اخبار روز 1396/6/13
کارگاه حقوق شهروندی ویژه اعضای محترم هیئت علمی برگزار شد کارگاه حقوق شهروندی ویژه اعضای محترم هیئت علمی برگزار شد کارگاه حقوق شهروندی، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور استاد محمدرحیم قهستانی، عصر روز چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.