اخبار روز 1396/6/11
نشست صمیمانه کارکنان دانشکده فناوری های نوین پزشکی با هیأت رئیسه دانشکده نشست صمیمانه کارکنان دانشکده فناوری های نوین پزشکی با هیأت رئیسه دانشکده دکتر احمدیان کارکنان را سرمایه های اصلی دانشکده دانست و روز کارمند را به کارکنان دانشکده تبریک گفت