اخبار روز 1396/5/24
برگزاری کارگاه های فرهنگی با امتیاز آموزش ضمن خدمت در محل معاونت فرهنگی دانشگاه برگزاری کارگاه های فرهنگی با امتیاز آموزش ضمن خدمت در محل معاونت فرهنگی دانشگاه به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه در ادامه برگزاری کارگاه های ارتقای فرهنگی و با توجه به تصویب برگزاری کارگاه‌های فرهنگی جهت افزایش توانمندی کارکنان غیر هیئت‌علمی