اخبار روز 1396/4/4
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری با حضور ریاست محترم برگزار شد اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری با حضور ریاست محترم برگزار شد جشنواره فرهنگی، اردوهای جهادی، نظارت بر نشریات و فعالیتهای قرآنی دانشگاه در اولین جلسه شورای فرهنگی بررسی شدند