اخبار روز 1396/3/7
کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن برگزار شد کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن، توسط دکتر سید ناصر عمادی، عضو هیئت علمی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.