اخبار روز 1396/3/6
مسابقۀ کتابخوانی "تفسیر سورۀ حمد" مسابقۀ کتابخوانی "تفسیر سورۀ حمد" معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت ماه پر برکت رمضان، مسابقۀ کتابخوانی "تفسیر سورۀ حمد" را، ویژه اعضاء محترم هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار نماید.