اخبار روز 1396/2/24
برگزاری جلسه مجمع قرآنیان دانشگاه توسط معاونت فرهنگی برگزاری جلسه مجمع قرآنیان دانشگاه توسط معاونت فرهنگی نخستین جلسه مجمع قرآنیان دانشگاه در تاریخ 13/2/96 در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه در محل معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.