اخبار روز 1395/11/23
کوثری که حرمتش حفظ نشد! کوثری که حرمتش حفظ نشد! می دانیم که فرزندان پیامبر عزیز ما، همه می مردند و این نکته، دستمایه ای برای دشمنان پیامبر شده بود که او را ترور شخصیت کنند؛ اما خداوند به او دختری عطا فرمود و سوره کوثر را در شأن او نازل کرد. دختری که باعث تداوم نسل پیامبر شد و احترام پدر ارجمندش به او، شخصیت زن را برای جهان آن روز تبیین کرد و برای جهان امروز ما نیز درس هایی زیادی دارد.