اخبار روز 1395/11/20
برگزاری کارگاه " سناریوهای پیشاروی انقلاب اسلامی" (ویژه هیات علمی) برگزاری کارگاه " سناریوهای پیشاروی انقلاب اسلامی" (ویژه هیات علمی) دکتر مطهر نیا: انقلاب اسلامی ایران گریزناپذیر بود .