اخبار روز 1395/11/12
برگزاری جلسه مشترک ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و ستاد امربه‌ معروف و نهی از منکر برگزاری جلسه مشترک ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و ستاد امربه‌ معروف و نهی از منکر جلسه مشترک ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر دانشگاه، با حضور اکثریت اعضاء محترم، دوشنبه مورخ 11 بهمن‌ماه تشکیل ‌شد.
چگونه مرگ را یاد کنیم؟ چگونه مرگ را یاد کنیم؟ یاد مرگ مورد عنایت روایات است و شاید علت اصلی آن آثار و برکات تربیتی فراوانی باشد که یاد مرگ دارد. فهرستی از روایات بررسی شده که اگر انسان به یاد مرگ باشد چه برکات و چه ثمرات تربیتی دارد. به جهت همین آثار سازنده تربیتی یاد مرگ است که روایات توجه ویژه و خاصی به آن دارند.