اخبار روز 1395/10/26
کارگاه " تفاوت تغییر رفتار در رسانه های سنتی و نوین با محوریت تغییر جنگ ها" کارگاه " تفاوت تغییر رفتار در رسانه های سنتی و نوین با محوریت تغییر جنگ ها" برگزاری کارگاه " تفاوت تغییر رفتار در رسانه های سنتی و نوین با محوریت تغییر جنگ ها" (ویژه اعضای هیات علمی)