اخبار روز 1395/8/9
تقدیر از خدمات دکتر اصغرقربانی تقدیر از خدمات دکتر اصغرقربانی دکتر قربانی عضو هیئت علمی بیمارستان بهارلو به جهت زحماتی که در امر ترویج اقامه نماز انجام داده، مورد تقدیر معاونت فرهنگی قرار گرفت.