اخبار روز 1395/7/26
اسامی برندگان مسابقۀ " حقوق شهروندی وآداب خدمات دولتی" اسامی برندگان مسابقۀ " حقوق شهروندی وآداب خدمات دولتی" اسامی برگزیدگان مسابقۀ کتابخوانی با عنوان "حقوق شهروندی و آداب خدمات اداری" به شرح زیر می باشد