اخبار روز 1395/7/13
سومین جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و ستاد امربه معروف دانشگاه در سال 95 برگزار گردید سومین جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و ستاد امربه معروف دانشگاه در سال 95 برگزار گردید سومین جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و ستاد امربه معروف دانشگاه در سال 95 برگزار گردید.در خصوص 18 ردیف از توافقنامه مورخ 18/1/95 ستاد اقامه نماز کشور و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی...