اخبار روز 1395/7/11
هزینه‌های فرهنگی حلقه مفقوده سبد خانوار هزینه‌های فرهنگی حلقه مفقوده سبد خانوار هر خانواده ایرانی چقدر هزینه صرف مسائل فرهنگی می‌کند؟
آن روزها آن روزها دفترچه ای داشت که هرشب می نشست و قبل از خواب، چیزهایی در آن یادداشت می کرد. وقتی می خواستیم برویم عملیات، دفترچه اش را به من سپرد....