اخبار روز 1395/7/10
دومین کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید دومین کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید دومین کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش ویژه اعضائ هیات علمی در عصر روز چهارشنبه 7 مهرماه در ومحل سالن G6ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط آقای دکتر مصدق راد برگزار گردید.