اخبار روز 1395/5/20
عطر حرم امام رئوف علی بن موسی الرضا(ع) در بیمارستان شریعتی پیچید عطر حرم امام رئوف علی بن موسی الرضا(ع) در بیمارستان شریعتی پیچید خادمان حرم رضوی با گرداندن پرچم این حرم دربیمارستان شریعتی دل های حاجتمندان و بیماران بستری را به زیارت آن امام رئوف بردند.