اخبار روز 1395/5/11
جلسه دوم کارگاه جنگ نرم علیه نظام اسلامی ویژه اساتید هیئت علمی جلسه دوم کارگاه جنگ نرم علیه نظام اسلامی ویژه اساتید هیئت علمی جلسه دوم کارگاه جنگ نرم علیه نظام اسلامی ویژه اساتید هیئت علمی در سالن G6 معاونت فرهنگی برگزار گردید