اخبار روز 1395/5/5
شیوه نگرش امام صادق (ع) به توده اهل سنت واصول گفتگو با آنان شیوه نگرش امام صادق (ع) به توده اهل سنت واصول گفتگو با آنان امام صادق ع با اهل سنت برخورد بسیار محبت آمیز وحساب شده، مشتمل براین محورها را دنبال می کردند: 1- به شیعیان دستور می دادند که با آن ها معاشرت کنید، به میان آن ها بروید، با آن ها در مساجدشان نماز بگذارید. «صلوامعهم فی مساجدهم » یا «خالفوا الناس باخلاقهم »; بامردم بارفتار خودشان برخوردکنید.....
پنج حق دوست و همنشین در کلام امام سجاد (علیه السلام) پنج حق دوست و همنشین در کلام امام سجاد (علیه السلام) حضرت زین العابدین امام سجاد علیه‌السلام: اما حق کسی که با تو همنشینی و معاشرت دارد آن است که؛