اخبار روز 1395/3/25
به یاد شهدای فرهیخته ایرانی به یاد شهدای فرهیخته ایرانی شهید مصطفی احمدی روشن در 17 شهریور سال 1358 در روستای سنگستان استان همدان متولد شد......