اخبار روز 1395/3/24
اولین جلسه شورای فرهنگی در سال 95 با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید اولین جلسه شورای فرهنگی در سال 95 با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید اولین جلسه شورای فرهنگی در سال جدید با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید