اخبار روز 1395/3/17
رمضان از منظر احادیث رمضان از منظر احادیث پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله: رمضان، بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را می سوزاند