اخبار روز 1395/2/19
برگزاری اولین جلسه کمیته انطباق پزشکی در معاونت فرهنگی در سال 95 برگزاری اولین جلسه کمیته انطباق پزشکی در معاونت فرهنگی در سال 95 کمیته انطباق پزشکی با موازین شرع روز چهارشنبه مورخ 15 اردیبهشت 95 در دفتر معاونت فرهنگی برگزار گردید