اخبار روز 1394/12/17
آخرین جلسه هیئت رئیسه سال 94 د رمعاونت فرهنگی برگزار شد آخرین جلسه هیئت رئیسه سال 94 د رمعاونت فرهنگی برگزار شد آخرین جلسه هیئت رئیسه در معاونت های دانشگاه در سال 94 صبح روز یکشنبه 16 اسفند سال 94 در معاونت فرهنگی برگزار شد.