اخبار روز 1394/12/9
مسابقه کتاب خوانی از کتاب  طبیبان عرشی مسابقه کتاب خوانی از کتاب طبیبان عرشی دفتر امور ایثارگران دانشگاه با هدف اجر نهادن به مقام شامخ شهدای خانواده دانشگاه، اقدام به برگزاری مسابقه کتاب خوانی از کتاب طبیبان عرشی (یادنامه شهدای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) می نماید