اخبار روز 1394/12/4
دیدار معاونان دانشجویی فرهنگی دانشکده ها و مسئولان و رابطان فرهنگی با رئیس دانشگاه دیدار معاونان دانشجویی فرهنگی دانشکده ها و مسئولان و رابطان فرهنگی با رئیس دانشگاه دکتر جعفریان در نهمین جلسه معاونان دانشجویی، فرهنگی دانشکده ها و مسئولان و رابطان فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه از رفتار و تعهد حرفه ای به عنوان اولویتی مشخص در سطح دانشگاه یاد کرد و آن را دارای چهار چوب و مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی دانست.