اخبار روز 1394/11/26
کارگاه عملکرد های نو آورانه در حوزه ی فرهنگی بزگزار شد کارگاه عملکرد های نو آورانه در حوزه ی فرهنگی بزگزار شد کارگاه عملکردهای نوآورانه در حوزه ی فرهنگی با مشارکت معاونت فرهنگی وستاد نوآوری دانشگاه و با حضور معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها مسئولین فرهنگی بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و معاونت روز یکشنبه 24/11/94 ساعت 9 تا 11 در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.