اخبار روز 1394/11/17
کارگاه حقوق فرهنگی باحضور خانم دکتر صفاری نیا برگزار گردید کارگاه حقوق فرهنگی باحضور خانم دکتر صفاری نیا برگزار گردید در این جلسه سرکار خانم دکتر صفاری نیا به تعریف فرهنگ و فرایند تکامل انسان از دیگاه «روسو» پرداختند ....