اخبار روز 1394/11/13
برای اولین بار کرسی آزاداندیشی با عنوان « گفتگو پیرامون حکومت دینی » در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد . برای اولین بار کرسی آزاداندیشی با عنوان « گفتگو پیرامون حکومت دینی » در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد . برای اولین بار کرسی آزاداندیشی با عنوان « گفتگو پیرامون حکومت دینی » در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .