اخبار روز 1394/11/10
چگونه می توان زیبایی آدم ها را دید؟ چگونه می توان زیبایی آدم ها را دید؟ تا حالا شده کسی به شما بگوید فلانی را دیدی؟ مثل ماهه! بعد وقتی که او را می بینید در اولین نگاه به نظرتان نه تنها مثل ماه نیست، بلکه ذره ای از زیبایی در او پیدا نمی کنید. بله این اخلاق و رفتارش است که او را مثل ماه نشان می دهد، نه سیمای ظاهرش. در واقع چشم هایتان در نگاه اول نتوانسته زیبایی واقعی اش را ببیند.