اخبار روز 1394/11/3
کارگاه صیانت از حقوق شهروندی 2 در هفته آخر دی ماه برگزار گردید کارگاه صیانت از حقوق شهروندی 2 در هفته آخر دی ماه برگزار گردید برگزرای کارگاه صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های عمومی 2 درهفته پایانی دی ماه با حضور مجدد جناب آقای قهستانی مشاور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید