اخبار روز 1394/10/26
کارگاه فرهنگی سبک زندگی با استقبال مخاطبین توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید کارگاه فرهنگی سبک زندگی با استقبال مخاطبین توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید کارگاه فرهنگی سبک زندگی با استقبال مخاطبین توسط معاونت فرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید
دانشکده فناوری های نوین ضیافت همدلی را برگزار کرد دانشکده فناوری های نوین ضیافت همدلی را برگزار کرد دانشکده فناوری های نوین ضیافت همدلی را برگزار کرد