اخبار روز 1394/10/6
اولین کارگاه آموزشی فرهنگی دی ماه توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید اولین کارگاه آموزشی فرهنگی دی ماه توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی پانزدهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 02/10/1394 با عنوان تعارض منافع با حضور جناب آقای دکتر پارسا برگزار گردید.