اخبار روز 1394/9/23
بررسی و تحلیل علل قیام امام حسین علیه السلام بررسی و تحلیل علل قیام امام حسین علیه السلام سیزدهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 18/9/1394 با عنوان فلسفه قیام امام حسین (علیه السلام) با حضور جناب آقای دکتر رجبی دوانی برگزار گردید.