اخبار روز 1394/8/27
پیاده روی دانشجویان و کارمندان  دانشکده فناوریهای نوین پیاده روی دانشجویان و کارمندان دانشکده فناوریهای نوین پیاده روی دانشجویان به همراه مسئولین دانشکده فناوریهای نوین