اخبار روز 1394/8/26
جلسه داوری نهایی بخش قرآن و عترت دومین دوره جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار گردید جلسه داوری نهایی بخش قرآن و عترت دومین دوره جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار گردید برگزاری جلسه داوری نهایی بخش قرآن و عترت دومین دوره جشنواره دانشجویی ابن سینا در معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید