اخبار روز 1394/8/25
برگزاری کارگاه صیانت از حقوق شهروندی و امنیت عمومی باحضور دکتر قهستانی برگزاری کارگاه صیانت از حقوق شهروندی و امنیت عمومی باحضور دکتر قهستانی یازدهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 20/08/1394 با عنوان صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های عمومی با حضور جناب آقای قهستانی مشاور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.