اخبار روز 1394/8/10
جلسه ستاد صیانت از حریم امنبت عمومی وحقوق شهروندان در معاونت فرهنگی برگزار گردید جلسه ستاد صیانت از حریم امنبت عمومی وحقوق شهروندان در معاونت فرهنگی برگزار گردید جلسه ستاد صیانت از حریم امنبت عمومی وحقوق شهروندان در تاریخ 4/8/94 در ساعت 10 الی 12 درمحل معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید
جلسه شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه جلسه شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه جلسه شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه در سالن شورای دفترریاست ساختمان ستاد مرکزی در تاریخ روز سه شنبه 9/8/1394 در ساعت 30/14 الی 30/16 برگزار گردید