اخبار روز 1394/8/9
کارگاه آموزشی جریان شناسی فکری بعد ازانقلاب کارگاه آموزشی جریان شناسی فکری بعد ازانقلاب نهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن شورا معاونت فرهنگی در روز چهارشنبه 06/08/1394 با عنوان جریان شناسی فکری بعد از انقلاب با حضور جناب آقای مهندس نوروزی برگزار گردید.